Nu är vi i gång! 

Projektet DigiLitt.kom är i full gång. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nio sydsvenska kommuner deltar i satsningen som medfinansieras av Europeiska Socialfonden och drivs av Kommunförbundet Skåne.

Inom kommunal vård och omsorg har det visats att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och samtidigt behålla kvaliteten på tjänsterna. 

Ett sådant införande är endast möjligt om de anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. Att denna individuella digitala litteracitet är tillräcklig är i sin tur i hög grad beroende av att verksamheterna främjar ett långsiktigt och ständigt lärande. Att bättre kunna göra det är något som de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom gemensamt vill utveckla.

I detta nyhetsbrev får du ta del av några reportage från kommunernas aktiviteter inom temat attityd. Dessutom kan du läsa om den regionala temakonferensen som vi anordnade den 28 november med Maria Rooth som gästföreläsare. Sist men inte minst så närmar sig projektet sitt andra tema, medvetenhet, och det kan du läsa mer om längre ner. 

/Glad läsning!
DigiLitt.kom-teamet

Attityden att driva digitaliseringen framåt ska bli mer positiv

Sedan den 1 september har projektet övergått till genomförandefasen som kommer att pågå i 16 månader. Under genomförandefasen är projektet indelat i tre tema; attityd, medvetenhet och förmåga.

Temat för hösten 2018 var attityd och innefattade bland annat aktiviteter som rörde framtidens omsorgsarbeten, utveckling av vård och omsorg, yrkesstolthet, självkänsla, erkännande, förändring och livskvalité.

Målet inom ramen för temat attityd är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna ska känna sig mer positiva än tidigare till att vara med och driva digitaliseringen framåt. I nedanstående reportage kan du läsa mer om vad som har gjorts i kommunerna under hösten. 

Läs mer om projektet på digilitt.se

---
Maria Rooth om att bryta isen

Maria Rooth om att bryta isen

Temat för hösten 2018 är attityd. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 180801–190115 fokuserar på projektdeltagarnas attityder kring digitalisering och digitala verktyg.

Den 28 november arrangerade DigiLitt.kom sin första regionala temakonferens där samtliga nio kommuner var representerade. Syftet med temakonferensen var att rikta ljuset mot frågor som …

Läs mer.

"En positiv attityd är ett viktigt redskap"

"En positiv attityd är ett viktigt redskap"

I Hässleholm kommun är projektdeltagarna enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Antal deltagare i projektet är 55 stycken. För Hässleholm kommuns del handlar digitaliseringen om att öka den mänskliga kontakten. Genom lokala och gemensamma aktiviteter i projektet är ambitionen att skapa förutsättningar för djupare och mer kvalitativ kontakt mellan personal och brukare, genom digitala verktyg. Rent praktiskt kan det handla om nya kanaler …

Läs mer.

Medvetenhet kring digitaliseringen i fokus

Under våren 2019 övergår projektet till temat medvetenhet. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190116–190630 fokuserar på projektdeltagarnas medvetenhet kring digitalisering och arbetet med digitala verktyg. Temat kan innefatta aktiviteter som rör risk- och ansvarstagande, informationssäkerhet, etik, filterbubblor, ett hållbart samhälle.

På hemsidan kommer vi löpande att publicera artiklar och information om kommunernas aktiviteter. Läs mer om projektet på digilitt.se

---

Frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig.

Jessica Arvidsson, projektledare
Mail: jessica.arvidsson@kfsk.se

Text och foto:
Hanna Nordehammar, kommunikatör
Telefon: 0728 85 47 44
Mail: hanna.nordehammar@kfsk.se

---

Kommunförbundet Skånes grunduppdrag är att värna om de 33 skånska kommunernas intresse. Vi behandlar personuppgifter som en del av de uppdrag vi åtagit oss genom avtal med våra medlemmar eller åt våra finansiärer. Vi har rättslig förpliktelse att registrera personuppgifter i samband med projektet DigiLitt.kom, genom krav från Europeiska Socialfonden. Du får detta utskicket från Kommunförbundet Skåne då din yrkesprofession anses vara relevant för projektet. Om du inte längre vill ha detta utskick kan du avregistrera dig längre ner.
Mer om vår integritetspolicy hittar du på kfsk.se/integritet.