Projektets uppbyggnad

Projektet startade den 1 mars 2018 och förväntas pågå i två år. Projektet är uppdelat i tre faser.

Analys- och planeringsfas 20180301-20180831 (6 månader)
Under analys- och planeringsfasen kommer en grundlig och normmedveten kartläggning av verksamheternas och medarbetarnas digitala förutsättningar och kunskaper att genomföras. Samtliga kommuner kommer att genomföra en LIKA-skattning (klicka här) som ska användas för utvärdering och utveckling av verksamheternas digitalisering. Projektet kommer även genomföra en mätning på individnivå där deltagarnas nuvarande digitala litteracitet kommer att mätas och behovet av insatser för att höja den digitala litteraciteten att identifieras. En gedigen om- samt invärldsbevakning kommer att genomföras under analys- och planeringsfasen som en grund för det fortsatta arbetet med att höja den digitala litteraciteten.

De aktiviteter som kommer att arrangeras, tidsramar samt deltagare vid aktiviteterna kommer att definieras under analys- och planeringsfasen.

Genomförandefas 20180901-20191231 (16 månader)
Under genomförandefasen ska projektet genomföras utifrån den framtagna aktivitets- och tidsplanen för att uppnå de förväntade resultaten. Bland annat kommer det att arrangeras lokalt utformade utbildningsinterventioner med ett normkritiskt upplägg för öka den digitala litteracitet. Det kommer att göras en utformning och utvärdering med stort fokus på hållbarhet, inspirerad av the Goal Achievment Theory (David Peter Strohs, Systems Thinking for Social Change, 2015). Parallellt med de lokala interventionerna kommer ett antal kommungemensamma aktiviteter, så som träffar, workshops och föreläsningar, att arrangeras i syfte att skapa ett erfarenhetsutbyte och gemensam kompetenshöjning. Ett andra tillfälle för att mäta och analyser, på individnivå, om den digitala litteraciteten har höjts som en följd av de olika interventionerna.

Avslutningsfas 20200101-20200229 (2 månader)
Det kommer att göras en kommungemensam/-övergripande analys avseende eventuella förändringar mellan mättillfälle ett och två av både LIKA-skattningen samt den individuella utvärderingen. Analyserna tar hänsyn till såväl utformningen av de lokala interventionerna som organisatoriska förutsättningar och lokal kontext. De lokala resultaten av mätningar och interventioner aggregeras till en kommungemensam analys varpå gemensamma erfarenheter och övergripande mönster diskuteras, analyseras och presenteras. Det teoretiska rastret i form av en systemteori kommer också att användas för att fånga och analysera förändring i relation till de olika nivåer som kan påverka förutsättningarna för utvecklad digital litteracitet bland personal i vård- och omsorg och för utveckling av en lärande organisation. Vid utvärdering av projektet kommer det vara viktigt att hänsyn tas till de två faser man kan särskilja inom ramen för arbete med stöd i the Goal Achievement Theory (D P Stroh, 2015, s 202–203).

Arbetet i avslutningsfasen ska resultera i färdigställande av slutrapport samt resultatredovisning och spridningsaktiviteter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar