Om DigiLitt.kom

Projektägare är Kommunförbundet Skåne och tillsammans med nio sydsvenska kommuner är målet att öka den digitala litteraciteten i kommunerna!

DigiLitt.kom

Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visats att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och behålla kvaliteten på tjänsterna. Men ett sådant införande är endast möjligt om de anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. Att denna individuella digitala litteracitet är tillräcklig är i sin tur i hög grad beroende av att verksamheterna främjar ett långsiktigt och ständigt lärande. Att bättre kunna göra det är något som de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom gemensamt vill utveckla. Med en gemensam teori för hur man på ett hållbart sätt främjar förändringar och med gemensamma metoder för att mäta dessa förändringar – men med variation i vad och vem som initialt är föremål för förändringarna – avser projektet både uppnå sådana förändringar inom ett antal utvalda kommunala verksamheter och kunna jämföra olika sätt att påbörja denna förändringsresa.

Syftet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna genom att bygga en långsiktigt hållbar struktur för lärande, ökad acceptans för förändring och fortlöpande utveckling av verksamheten.

Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna i att med nyfikenhet arbeta med lösningar inom det digitala området, med ett intresse att bidra till förändring. I framtiden kommer nytt digitalt/teknik-innehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Det andra, nära relaterade, målet med projektet är att utveckla en modell med hjälp av vilken berörda verksamheter bättre kan främja ett långsiktigt och ständigt lärande för sina anställda.

Projektets målgrupp är medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter, såväl baspersonal, legitimerad personal och biståndshandläggare som personer i ledningsfunktion.

Vill du veta ytterligare om projektet kontakta regional projektledare Jessica Arvidsson 

Se filmen Halvvägs genom projektet nedan. 

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Här kan du läsa mer om ESF

ASKing

Företaget ASKing kommer utvärdera projektet DigiLitt.kom. Projektet kommer utvärderas i tre cykler som stämmer väl överens i tid med de tre teman som projektet är uppdelat i.

Utvärderingens huvudsakliga syfte kommer, utifrån projektets mål och de centrala utvärderingsfrågor som projektet identifierat, vara att löpande stödja DigiLitt.kom genom att utvärdera om och hur projektet når uppsatta resultat- och effektmål, exempelvis:

  •  Att det ska utvecklas en övergripande generell metod baserad på gemensamma nämnare hämtade från specifika lokala modeller hos deltagande kommuner
  • Att beprövade metoder/arbetssätt integreras, i syfte att all personal (befintlig ochkommande) naturligt blir delaktiga i det digitala “mindset” som deltagandekommuner förväntar sig att bygga upp.
  • Att det på de deltagande enheterna finns en framtagen strategi för den digitala arbetsorganisationen.
  • Att det finns förståelse för den kontinuerliga utvecklingen hos deltagande medarbetare och chefer
  • Lärande organisationer, som stimulerar till kontinuerligt lärande och ett uppdaterat användande av digitala tjänster och verktyg.

Utvärderingsteamet för DigiLitt.kom kommer att utvärdera projektet utifrån Socialfondens krav på projektutvärderingar. ASKing arbetar med projektutvärdering utifrån ansatsenföljeutvärdering också kallad ”on going evaluation”, följeforskning eller lärande utvärdering.

Läs mer om ASKing här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar