Trelleborgs kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Trelleborgs kommun

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Antalet deltagare i kommunen är 77 stycken. Trelleborgs kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • Utbildning i digitala verktyg och framtiden i syfte att arbeta med attityden till digitala verktyg
  • Digitala verktyg för brukaren
  • Säkerhet med digitala verktyg samt säkerhet med digitala verktyg ur ett brukarperspektiv
  • Digitala verktyg – hur kan vi använda det?
  • Utbildning i kommunens interna verktyg inom verksamhetsområdet exempelvis Procapita, Office-programmen, Skype, Emma, Outlook och Slättnet
  • Inspirationsföreläsningar kring digitaliseringens möjligheter för att öka förståelsen och kunskapen kring det digitala utbudet

Kontakt

Amanda Friman
amanda.friman@trelleborg.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar