Sölvesborgs kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Sölvesborgs kommun

I Sölvesborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom två LSS-boende, två hemtjänstgrupper och ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är 80 stycken. Sölvesborgs kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsinventioner:

  • Grundkurs om dator för att ge en ökad tillgång till och möjlighet att skaffa sig, eller utveckla sin, digitala förmåga gällande arbetet med en dator.
  • Föreläsning kring attityd, förändringsarbete och arbetsglädje för att göra projektdeltagarna uppmärksamma på hur de kan bidra till ökad förståelse, arbetsglädje, självkänsla och förändringsbenägenhet.
  • Utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner
  • Utbildning/workshop i Välfärdsteknologi för alla
  • Uppföljning av Välfärdsteknologi för alla
  • Föreläsning/workshop om etik och medvetenhet kopplat till digitaliseringen inom omsorgen
  • Uppföljning av utbildningen i social dokumentation via e-learning
  • Utbildning kring telefon som digitalt arbetsredskap i hemtjänsten
  • Utbildning/fördjupning i att använda läsplattor och appar som arbetsredskap

Kontakt

Ulf Kjellsson
Ulf.kjellsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar