Sjöbo kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Sjöbo kommun

I Sjöbo kommun är projektdeltagarna medarbetare på ett LSS-boende, i en nattpatrull och i ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är 46 stycken. Sjöbo kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

 • Lika rättigheter i syfte att öka medvetenheten kring diskriminering
 • Arbetsplatslärande för att höja kompetensen kring lärande
 • E-planering för att öka förståelsen kring digital planering
 • Kommunens IT-struktur för att öka kunskapen om kommunens IT
 • Vision och framtid i syfte att öka tryggheten inför kommande digitalisering
 • Kunskapen om digitaliseringens effekter på våra kunder
 • Digitala lås – bättre kompetensförsörjning gällande digitala lås
 • IT-säkerhet och vad jag får göra med foto som jag tar i tjänsten
 • Digital transportplanering
 • Utbildning i kommunens interna verktyg inom verksamhetsområdet
 • Trygghetslarm

Kontakt

Cecilia Lindberg
cecilia.lindberg@sjobo.se

Elisabeth Lyrén
Elisabeth.Lyren@sjobo.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar