Landskrona stad

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Landskrona stad

I Landskrona stad är projektdeltagarna medarbetare på LSS-boende och ett särskilt boende för äldre. Antalet projektdeltagare i kommunen är 48 stycken. Landskrona stad kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • Horisontella principer
  • Grundläggande datorkunskaper för att få projektdeltagarna att känna ett intresse för digitala verktyg och känna sig säkra med dessa
  • Omvärldsbevakning för att hjälpa projektdeltagarna att själva kunna söka och hitta nya sätt för att underlätta arbetet
  • Informationssäkerhet
  • Föreläsning om etik och digital teknik för att öka deltagarnas medvetenhet och förståelse kring detta ämnet
  • Att använda olika digitala verktyg
  • Utbildning i interna verktyg inom verksamhetsområdet

Kontakt

Vezire Xhafa
vezire.xhafa@landskrona.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar