Hässleholms kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Hässleholms kommun

I Hässleholms kommun är projektdeltagarna enhetschefer inom Omsorgsförvaltningen. Antal deltagare i projektet är 55 stycken. Hässleholms kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner.

  • Workshop om tidstjuvar i syfte att förmedla smidigare och mindre tidskrävande lösningar på chefernas administrativa arbetsuppgifter
  • Word- och Excelworkshop i syfte att få kunskap i grunderna i verktygets funktioner
  • Medvetenhetsföreläsning i syfte att skapa medvetenhet om den digitala förändringen samt skapa en medvetenhet om vad som komma skall
  • Informationssäkerhetsworkshop för att öka tryggheten i lagring och kategorisering av filer och system
  • Utbildning i kommunens olika verktyg kopplade till verksamhetsområdet, bland annat Procapita, Medvind, Public 360 och Qlickview.
  • Officeutbildning och Vismautbildning

Kontakt

Kerstin Hedberg
kerstin.hedberg@hassleholm.se

Louise Nordholm
louise.nordholm@hassleholm.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar