Båstads kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Båstads kommun

I Båstads kommun är projektdeltagare undersköterskor och vårdbiträden inom särskilt boende för äldre. Antal deltagare i projektet är 59 stycken. Båstads kommun kommer bland annat erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • Äldreomsorgsdagarna med syfte att vidga perspektivet, få information och ny kunskapsinhämtning
  • Studiebesök i digitalt utvecklad kommunal verksamhet med syfte att skapa insikter och ökad kunskap avseende olika sätt att utveckla välfärdsteknik inom vård- och omsorg.
  • Hantering av känsliga personuppgifter i digitala kontext
  • Horisontella principer och normkritiskt förhållningssätt
  • Arbetsglädje, förändring och medarbetarskap
  • Beslutsfattande och risktagande
  • Engagemang och filterbubblor
  • Ledningsperspektiv på framtidens välfärd och digitalisering
  • Etik i vård och omsorg
  • Projektarbete

Läs mer om Båstads insats här

Kontakt

Sandra Sturk
sandra.sturk@bastad.se

Jessica Arvidsson
jessica.arvidsson@bastad.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar