Tänk till – öka medvetandet kring digitalisering

Den 18 mars bjöd projekt in till konferens med utgångspunkt från temat medvetenhet. Konferensen syftade till att öka kunskaperna kring digitaliseringens förtjänster och begränsningar med fokus på att möjliggöra mer medvetna val i en allt mer digitaliserad vardag.

Under våren 2019 har aktiviteter som anordnas inom projektet temat medvetenhet. Det innebär att aktiviteter och insatser fokuserar på frågor som rör risk- och ansvarstagande, informationssäkerhet, etik och filterbubblor och källkritik. Målet inom temat är att öka medvetenheten bland projektdeltagarna kring digitaliseringens förtjänster och begränsningar, dess etiska utmaningar samt vidga perspektivet på informationssäkerhet och källkritik.

Den 18 mars höll projektet sin andra temakonferens och upp mot 130 vård- och omsorgsmedarbetare och chefer var på plats i Lund. Jessica Arvidsson, regional projektledare för DigiLitt.kom, inledde dagen med att berätta mer DigiLitt.kom.


Jessica Arvidsson. Foto: Hanna Nordehammar

För att möjliggöra mer medvetna val i en allt mer digitaliserad vardag krävs kunskap kring hur en hanterar och granskar digital information. Inbjuden till konferens var därför Jack Werner, journalist, bloggare och debattör, som pratade om källkritik, virala lögner och vandringssägner i sociala medier. Jack menar att vi hela tiden söker efter historier som bekräftar det vi tror är sant.

– Bekräftelsejäv, översatt från engelskans confirmation bias, är en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar, säger Jack och fortsätter.

– Vår största begränsning är vår egen hjärna, säger Jack och menar att hjärnan har ett system för att sortera information, eftersom vi dagligen tar emot så mycket.


Jack Werner. Foto: Hanna Nordehammar

Konferensen fortsatte i forskningens fotspår och dagens andra talare var Fredrik Nilsson, professor och prefekt på institutionen för designvetenskap på Lunds tekniska högskola. Fredrik talade om hur vi nyttjar digitaliseringen på ett klokt sätt, genom att använda det som ett medel och inte som ett mål. En utmaning som organisationer står inför är bland annat att ta till sig ny kunskap och omsätta denna till faktiska förbättringar och innovationer, menar Fredrik.


Fredrik Nilsson. Foto: Hanna Nordehammar

Det är inte bara i Skåne som det pågår förändringsprojekt med fokus på digitalisering. I Västerbotten har man sedan tidigare drivit projektet Digitala Västerbotten och projektledare Andreas Skog var på plats för att prata om framgångsfaktorer för digitaliseringen av välfärden både hos individen och organisationen. Andreas pratade även om vikten av ett fungerande ledarskap i en förändringsresa, men även individens roll som medskapande.

– Svaret för att få med deltagare i digitaliseringsresan är att låta dem vara medskapare, säger Andreas och fortsätter.

– Du måste transformera dig själv innan du kan transformera en organisation.


Andreas Skog. Foto: Hanna Nordehammar

Dagen avslutade med en digital workshop där deltagarna fick möjlighet att svara på frågeställningar utifrån dagens föreläsare. Stort tack deltagare och föreläsare för en innehållsrik dag!

Material från dagen
Andreas Skog presentation
Workshop ”Tänk till” frågor och svar
Vad innebär digitalisering för dig?

Fredrik Nilsson PDF 18mars2019

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar